Cách chặn virus WannaCry

cách chặn virus WannaCry

Cách chặn virus WannaCry – một loại virus tống tiền nguy hiểm nhất hiện nay

Mã độc WannaCry đang hoành hành trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cộng đồng mạng thế giới đã có cách ngăn ngừa, hãy tham khảo cách làm sau để bảo vệ máy tính của bạn được an toàn.

 1. Kiểm tra port 445

Mở cmd quyền Admin và gõ lệnh sau

netstat -an | findstr 445

Nếu gõ không hiện ra cái gì thì là OK còn nếu có chữ LISTENNING thì phải block port ngay

cách chặn virus WannaCry

 

Cách chặn virus WannaCry 1


2.Tắt SMB (Mở Powershell lên và nhập các lệnh sau)

Mở Start-> Windows PowerShell-> Phải chuột vào Windows Powershell chọn Run as administrator

Copy từng dòng Paste vào. Nếu nó hiện lỗi gì thì bỏ qua sang dòng khác

Remove-WindowsFeature FS-SMB1
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName smb1protocol
sc.exe config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb20/nsi
sc.exe config mrxsmb10 start= disabled
sc.exe config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb10/nsi
sc.exe config mrxsmb20 start= disabled
Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB2Protocol $false
Set-ItemProperty -Path “HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters” SMB2 -Type DWORD -Value 0 -Force

virus WannaCry

 

Cách chặn virus WannaCry 2


3. Chặn port 445/137/138/139 trên Firewall

Máy nào cài Antivirus mà có tường lửa riêng thì phải cấu hình trên tường lửa riêng của Anivirus

Cũng có thể áp dụng phương pháp này cho cả Antivirus hoặc Windows Defener như sau :

B1: Mở Start search cụm từ Firewall và chọn Windows Firewall with Advanced security
B2: Inbound Rules-> New Rule-> Port
B3: Chọn UDP-> Specific local ports nhập dòng này vào 445, 137, 138, 139
B4: Block the connection
B5: Tick cả 3 cái
B6: Đặt tên tùy ý-> finish
B7: Kiểm tra lại xem bật firewall chưa, chưa thì bật lên

 

Cách chặn virus WannaCry 3

 

Cách chặn virus WannaCry 4

 

Cách chặn virus WannaCry 5

 

Cách chặn virus WannaCry 6

 

Cách chặn virus WannaCry 7

 

Cách chặn virus WannaCry 8

 

 4. Tắt Sever service

B1: Run-> Services.msc
B2: Tìm tới Services Server. Phải chuột chọn Stop
B3: Click đúp vào nó. Startup type sửa thành Disabled. Apply->OK

Sau khi làm xong tất cả thì RESTART LẠI MÁY. Không nên SHUTDOWN máy.

Cách chặn virus WannaCry 9

 

(SHP Technology sưu tầm, nguồn Thiên Hà Số)
Chúc các bạn thành công

var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='//embed.tawk.to/57131a9875b8ccf855f693f7/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })();