Lưu trữ thẻ: máy in phun

Canon In Phun
Canon Ra Mắt Dòng Máy In Phun Pixmag Sử Dụng Hệ Thống Mực Liên Tục

Canon ra mắt dòng máy in phun PIXMA G Series mới sử dụng hệ thống

var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='//embed.tawk.to/57131a9875b8ccf855f693f7/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })();